Maand: december 2019

Het Struise Bos

Het Struise Bos 1

Binnen het kader van de nieuwe Europese Green Deal hebben wij beslist om ook een versnelling hoger te schakelen. Alhoewel we reeds 8 jaar CO2 neutraal zijn via gecertifieerde compensaties, alsook het effectief reduceren van onze voetafdruk, moeten wij verder vooruitblikken in de toekomst om onze opgebouwde voorsprong te kunnen behouden.

Vanaf vandaag dragen we maandelijks bij aan klimaatprojecten die voldoen aan de hoogste standaarden en die onafhankelijk gecertificeerd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de Gold Standard en de VCS (Verified Carbon Standard) gecertificeerde klimaatprojecten.

Via onderstaande link kan je alvast een kijkje nemen naar onze klimaat positieve acties. U kan er zowel onze compensaties online volgen, als het aantal bomen die wij planten en diverse andere projecten waar wij onze kleine schouders onder steken.

Indien u onze filosofie en brouwerij genegen bent, kan u ons op dezelfde pagina ook bijstaan met de aanplant van een eigen boom. Uw boom krijgt een gecertificeerd nummer, uw naam en de plaats waar die wordt aangeplant. Deze boom heeft een blijvende positieve impact op onze dagelijkse voetafdruk, die wij via onze blog, jaarlijks gieten in een transparant emissie rapport.

 

We offset our carbon footprint via Offset Earth

 

Dans le cadre du nouveau Green Deal européen, nous avons également décidé de passer à une vitesse supérieure. Bien que nous soyons neutres en CO2 depuis 8 ans grâce à des compensations certifiées, tout en réduisant efficacement notre empreinte écologique, nous devons regarder plus loin dans l’avenir afin de maintenir notre avance établie.

Dès aujourd’hui, nous contribuons mensuellement à des projets climatiques qui répondent aux normes les plus élevées et qui sont certifiés de manière indépendante. Il s’agit notamment des projets climatiques certifiés Gold Standard et VCS (Verified Carbon Standard).

En cliquant sur le lien ci-dessus, vous pouvez d’ores et déjà jeter un coup d’œil à nos actions en faveur du climat. Vous pouvez suivre nos compensations en ligne, ainsi que le nombre d’arbres que nous plantons et divers autres projets où nous mettons toute notre force dans la roue.

Si vous appréciez notre philosophie et notre brasserie, vous pouvez également nous aider sur la même page avec la plantation de votre propre arbre. Votre arbre recevra un numéro certifié, votre nom et l’endroit où il sera planté. Cet arbre a un impact positif durable sur notre empreinte quotidienne, que nous publions chaque année sur notre blog dans un rapport d’émissions transparent.

We offset our carbon footprint via Offset Earth

Within the framework of the new European Green Deal, we have decided to also shift up a gear. Although we have been CO2 neutral for 8 years through certified offsets, as well as effectively reducing our footprint, we need to look further into the future in order to maintain our established lead.

As of today, we contribute monthly to climate projects that meet the highest standards and are independently certified. These include the Gold Standard and the VCS (Verified Carbon Standard) certified climate projects.

Through the above link you can take a look at our climate positive actions. You can follow our compensations online, as well as the number of trees we plant and various other projects where we put our small shoulder to the wheel.

If you like our philosophy and brewery, you can also assist us on the same page with the planting of your own tree. Your tree will be given a certified number, your name and the place where it was planted. This tree has a lasting positive impact on our daily footprint, which we cast annually through our blog in a transparent emissions report.

Scroll to top