Maand: februari 2020

Corona virus updates

Corona virus updates 1

 

Sluiting bierproeflokaal Struise Brouwers verlengd

Struise Brouwers organiseert al elf jaar lang proefnamiddagen op zaterdag in het vermaarde bierdorp Vleteren. Begin dit jaar werden we door de bierwebsite ratebeer.com nog bekroond tot de beste in de categorie ‘brewer tap room’, een erkenning waar we trots op zijn. Maar eind februari, toen wij doorhadden dat corona zou uitgroeien tot een ernstige bedreiging voor ons land, hebben we in eer en geweten beslist tijdelijk onze proefnamiddagen stop te zetten.
Door overmacht en door veiligheidsproblemen als gevolg van de coronapandemie moeten we jammer genoeg meedelen dat er voor onbepaalde tijd nog geen einde komt aan die sluiting. België laat zijn horecaondernemingen weldra toe te heropenen, maar wij zien na grondige studie en overleg geen mogelijkheid om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen.
De regeringen Michel I en II, als Wilmes I en II hebben ergens in het verleden beslist om te freewheelen rondom het Belgische pandemieplan, met als resultaat dat ons land op vele vlakken de feiten achterna holt. Vandaag zijn daardoor al meer dan 9.000 Belgische burgers onnodig gestorven. Via ons uitgebreide netwerk ontvangen we alarmerende signalen van een verdrievoudiging van die sterftecijfers binnen het jaar als deze gebrekkige regering blijft aanmodderen. Het huidige exitplan biedt bovendien geen afdoende garanties met zijn test-, track- & traceprogramma.
Gelukkig is er ook licht in de duisternis. De ziekenhuizen voeren het pandemieplan wel strikt uit en onze zorgverleners vechten dag en nacht om mensenlevens te redden. In naam van alle Belgen danken wij deze grote groep van engelen om hun dagelijkse heldendaden in de vuurlinie. Publieke gezondheidszorg is een van de grootste verwezenlijkingen van de mensheid. En het is alles wat we hebben om ons te beschermen tegen deze ramp. We mogen ook de ambtenarij niet vergeten, daar rept niemand over, maar ook deze mensen werken elke dag moedig door, hoewel onze regering vele van die organen op een ongeziene manier aan de zijlijn heeft geparkeerd.
Net als vele andere brouwerijen is Struise Team bereid te sterven voor bier, maar onze fans zullen wij niet in gevaar brengen! Onze proefzaal zal niet heropenen tot het veilig is om er opnieuw te werken. Bij een volledige bezetting – de proefzaal kan zo’n 50 personen ontvangen – zijn te veel mensen ingesloten op een te kleine oppervlakte. Onze bezorgdheid over zowel de klanten als de werknemers is te groot om onverantwoorde risico’s te nemen.
We vertrouwen deze situatie niet tot er een afdoende geneesmiddel of vaccin is. Het is dus goed mogelijk dat het een jaar of zelfs twee jaar duurt voordat we de proefzaal op zaterdagnamiddag heropenen. In 2019 hadden we nog plannen geopenbaard om de eerstvolgende Black Damnation Days op 14 en 15 augustus aanstaande te organiseren. Met pijn in het hart dienen we ook dat evenement te annuleren.
De coronapandemie zet weliswaar een domper op enkele van onze plannen, maar dat betekent niet dat Struise de handdoek in de ring gooit. Onze brouwerij blijft functioneren en we leggen de focus op bier brouwen voor onze fanbase.

Closure beer tasting room Struise Brewers extended

Struise Brouwers has been organising Saturday beer tasting afternoon sessions for eleven years in the renowned beer village of Vleteren. End of February, when we realised that corona would become a serious threat to our country, we decided in all conscience to temporarily shut down this activity.
Due to force majeure and security problems caused by the corona pandemic, we regret to announce that this closure is extended as of today and until further notice.
Belgium will soon allow its catering establishments to reopen, but after thorough study and consultation we see no possibility of guaranteeing the safety of our visitors.
Our government decided somewhere in the past to freewheel around the official Belgian pandemic plan, with the result that our country is chasing many facts in all areas. Today, more than 9,000 Belgian citizens have died unnecessarily. Through our extensive network, we receive alarming signals of a tripling of those losses within the year if this flawed government continues to muddle along. Moreover, the current exit plan does not offer sufficient guarantees with its test, track & trace plan.
Fortunately, there is also light in the darkness. The hospitals are strictly implementing the pandemic plan and our healthcare providers are fighting day and night to save lives. In the name of all Belgians, we thank this large group of angels for their daily acts of heroism in the line of fire. Public health care is one of humanity’s greatest achievements. And it is all we have to protect ourselves from this disaster. We must not forget the civil service either, no one mentions that, but these people also work courageously every day, even though our government has parked many of those institutions on the sidelines in an unprecedented manner.
As many other breweries, Struise Team is prepared to die for beer, but will not put people’s lives in danger! Our tasting room will not reopen until it is safe to work there again. With a full occupancy – the tasting room can accommodate up to 50 people – too many people are restricted to an area that is too small. Our concern for both customers and employees is too high to take irresponsible risks.
So it may well take a year or even two before we reopen the tasting room on Saturday afternoon. In 2019, we had announced plans to organise the next Black Damnation Days this 14th and 15th August. With pain in our hearts we also have to cancel that event.
The corona-pandemic may put a damper on some of our plans, but that doesn’t mean Struise is throwing the towel in the ring. Our brewery continues to function and we focus on brewing beer for our fan base.

Struise lijstjes

640 duizend bieren van meer dan 33 duizend brouwerijen over de hele wereld. Toen Struise in 2001 startte met zijn brouw-activiteiten, waren er met moeite 3500 brouwerijen en 35000 bieren wereldwijd. Dit toont aan hoe explosief de boem van dit werelderfgoed-product is gegroeid. We zijn dan ook verheugd en dankbaar te mogen vernemen dat we samen met nog 7 andere Belgische brouwerijen ook deze keer weer mogen prijken in de Top 100 van beste brouwerijen ter wereld. Mogen wij dan ook via deze weg, elkeen feliciteren die van ver of dicht bij deze ambacht hoort en scoort.

Struise lijstjes 3

 

https://www.ratebeer.com/ratebeerbest/…/best-brewers-top-100

640 thousand beers from more than 33 thousand breweries around the world. When Struise started its brewing activities in 2001, there were with difficulty 3500 breweries and 35000 beers worldwide. This shows how explosively the boom of this world heritage product has grown. We are therefore pleased and grateful to learn that, together with 7 Belgian breweries, we are once again among the Top 100 best breweries in the world. May we congratulate everyone who belongs and scores from far or close in this industry.

640 000 bières provenant de plus de 33 000 brasseries dans le monde entier. Lorsque Struise a commencé ses activités brassicoles en 2001, il y avait avec difficulté 3 500 brasseries et 35 000 bières dans le monde. Cela montre à quel point l’essor de ce produit du patrimoine mondial s’est accru de manière explosive. Nous sommes donc heureux et reconnaissants d’apprendre qu’avec 7 brasseries belges, nous faisons à nouveau partie du Top 100 des meilleures brasseries du monde. Permettez-nous de féliciter tous ceux qui appartiennent et qui marquent des buts de loin ou de près à cet artisanat.

Scroll to top