Blog

Read our latest news

Black Albert, Batch “0”

Aanstaande 14 juli geven we Black Albert weer vrij.
Versie: Batch “0”. We verwijzen hiermee naar de eerste versie die ooit werd gebrouwen in 2007 en volgens het origine recept van toen.
“Treed dieper in de donkere krochten van de hel, dieper dan het zwartste plekje van je ziel aankan en neem deze duivelse nectar tot je. Laat zijn walmende duivelslucht je communiezieltje verbleken en zijn zwarte pek je vermaledijde aderen vullen”.
Quote gepikt van Belgianbeergeek.be 🙂

Black Albert, Batch "0" 5

Next July 14th, we’re releasing Black Albert again.
Version: Batch “0”. We are referring to the first version ever brewed in 2007 and according to the original recipe of that time.
“Enter deeper into the dark pits of hell, deeper than the blackest spot of your soul can handle, and take this devilish nectar to you. Let his disgusting air of devil fade your communion soul and his black pitch fill your damned veins”.
Quote nicked from Belgianbeergeek.be 🙂

Corona virus updates

Corona virus updates 7

 

Sluiting bierproeflokaal Struise Brouwers verlengd

Struise Brouwers organiseert al elf jaar lang proefnamiddagen op zaterdag in het vermaarde bierdorp Vleteren. Begin dit jaar werden we door de bierwebsite ratebeer.com nog bekroond tot de beste in de categorie ‘brewer tap room’, een erkenning waar we trots op zijn. Maar eind februari, toen wij doorhadden dat corona zou uitgroeien tot een ernstige bedreiging voor ons land, hebben we in eer en geweten beslist tijdelijk onze proefnamiddagen stop te zetten.
Door overmacht en door veiligheidsproblemen als gevolg van de coronapandemie moeten we jammer genoeg meedelen dat er voor onbepaalde tijd nog geen einde komt aan die sluiting. België laat zijn horecaondernemingen weldra toe te heropenen, maar wij zien na grondige studie en overleg geen mogelijkheid om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen.
De regeringen Michel I en II, als Wilmes I en II hebben ergens in het verleden beslist om te freewheelen rondom het Belgische pandemieplan, met als resultaat dat ons land op vele vlakken de feiten achterna holt. Vandaag zijn daardoor al meer dan 9.000 Belgische burgers onnodig gestorven. Via ons uitgebreide netwerk ontvangen we alarmerende signalen van een verdrievoudiging van die sterftecijfers binnen het jaar als deze gebrekkige regering blijft aanmodderen. Het huidige exitplan biedt bovendien geen afdoende garanties met zijn test-, track- & traceprogramma.
Gelukkig is er ook licht in de duisternis. De ziekenhuizen voeren het pandemieplan wel strikt uit en onze zorgverleners vechten dag en nacht om mensenlevens te redden. In naam van alle Belgen danken wij deze grote groep van engelen om hun dagelijkse heldendaden in de vuurlinie. Publieke gezondheidszorg is een van de grootste verwezenlijkingen van de mensheid. En het is alles wat we hebben om ons te beschermen tegen deze ramp. We mogen ook de ambtenarij niet vergeten, daar rept niemand over, maar ook deze mensen werken elke dag moedig door, hoewel onze regering vele van die organen op een ongeziene manier aan de zijlijn heeft geparkeerd.
Net als vele andere brouwerijen is Struise Team bereid te sterven voor bier, maar onze fans zullen wij niet in gevaar brengen! Onze proefzaal zal niet heropenen tot het veilig is om er opnieuw te werken. Bij een volledige bezetting – de proefzaal kan zo’n 50 personen ontvangen – zijn te veel mensen ingesloten op een te kleine oppervlakte. Onze bezorgdheid over zowel de klanten als de werknemers is te groot om onverantwoorde risico’s te nemen.
We vertrouwen deze situatie niet tot er een afdoende geneesmiddel of vaccin is. Het is dus goed mogelijk dat het een jaar of zelfs twee jaar duurt voordat we de proefzaal op zaterdagnamiddag heropenen. In 2019 hadden we nog plannen geopenbaard om de eerstvolgende Black Damnation Days op 14 en 15 augustus aanstaande te organiseren. Met pijn in het hart dienen we ook dat evenement te annuleren.
De coronapandemie zet weliswaar een domper op enkele van onze plannen, maar dat betekent niet dat Struise de handdoek in de ring gooit. Onze brouwerij blijft functioneren en we leggen de focus op bier brouwen voor onze fanbase.

Closure beer tasting room Struise Brewers extended

Struise Brouwers has been organising Saturday beer tasting afternoon sessions for eleven years in the renowned beer village of Vleteren. End of February, when we realised that corona would become a serious threat to our country, we decided in all conscience to temporarily shut down this activity.
Due to force majeure and security problems caused by the corona pandemic, we regret to announce that this closure is extended as of today and until further notice.
Belgium will soon allow its catering establishments to reopen, but after thorough study and consultation we see no possibility of guaranteeing the safety of our visitors.
Our government decided somewhere in the past to freewheel around the official Belgian pandemic plan, with the result that our country is chasing many facts in all areas. Today, more than 9,000 Belgian citizens have died unnecessarily. Through our extensive network, we receive alarming signals of a tripling of those losses within the year if this flawed government continues to muddle along. Moreover, the current exit plan does not offer sufficient guarantees with its test, track & trace plan.
Fortunately, there is also light in the darkness. The hospitals are strictly implementing the pandemic plan and our healthcare providers are fighting day and night to save lives. In the name of all Belgians, we thank this large group of angels for their daily acts of heroism in the line of fire. Public health care is one of humanity’s greatest achievements. And it is all we have to protect ourselves from this disaster. We must not forget the civil service either, no one mentions that, but these people also work courageously every day, even though our government has parked many of those institutions on the sidelines in an unprecedented manner.
As many other breweries, Struise Team is prepared to die for beer, but will not put people’s lives in danger! Our tasting room will not reopen until it is safe to work there again. With a full occupancy – the tasting room can accommodate up to 50 people – too many people are restricted to an area that is too small. Our concern for both customers and employees is too high to take irresponsible risks.
So it may well take a year or even two before we reopen the tasting room on Saturday afternoon. In 2019, we had announced plans to organise the next Black Damnation Days this 14th and 15th August. With pain in our hearts we also have to cancel that event.
The corona-pandemic may put a damper on some of our plans, but that doesn’t mean Struise is throwing the towel in the ring. Our brewery continues to function and we focus on brewing beer for our fan base.

Struise lijstjes

640 duizend bieren van meer dan 33 duizend brouwerijen over de hele wereld. Toen Struise in 2001 startte met zijn brouw-activiteiten, waren er met moeite 3500 brouwerijen en 35000 bieren wereldwijd. Dit toont aan hoe explosief de boem van dit werelderfgoed-product is gegroeid. We zijn dan ook verheugd en dankbaar te mogen vernemen dat we samen met nog 7 andere Belgische brouwerijen ook deze keer weer mogen prijken in de Top 100 van beste brouwerijen ter wereld. Mogen wij dan ook via deze weg, elkeen feliciteren die van ver of dicht bij deze ambacht hoort en scoort.

Struise lijstjes 9

 

https://www.ratebeer.com/ratebeerbest/…/best-brewers-top-100

640 thousand beers from more than 33 thousand breweries around the world. When Struise started its brewing activities in 2001, there were with difficulty 3500 breweries and 35000 beers worldwide. This shows how explosively the boom of this world heritage product has grown. We are therefore pleased and grateful to learn that, together with 7 Belgian breweries, we are once again among the Top 100 best breweries in the world. May we congratulate everyone who belongs and scores from far or close in this industry.

640 000 bières provenant de plus de 33 000 brasseries dans le monde entier. Lorsque Struise a commencé ses activités brassicoles en 2001, il y avait avec difficulté 3 500 brasseries et 35 000 bières dans le monde. Cela montre à quel point l’essor de ce produit du patrimoine mondial s’est accru de manière explosive. Nous sommes donc heureux et reconnaissants d’apprendre qu’avec 7 brasseries belges, nous faisons à nouveau partie du Top 100 des meilleures brasseries du monde. Permettez-nous de féliciter tous ceux qui appartiennent et qui marquent des buts de loin ou de près à cet artisanat.

Het Struise Bos

Het Struise Bos 11

Binnen het kader van de nieuwe Europese Green Deal hebben wij beslist om ook een versnelling hoger te schakelen. Alhoewel we reeds 8 jaar CO2 neutraal zijn via gecertifieerde compensaties, alsook het effectief reduceren van onze voetafdruk, moeten wij verder vooruitblikken in de toekomst om onze opgebouwde voorsprong te kunnen behouden.

Vanaf vandaag dragen we maandelijks bij aan klimaatprojecten die voldoen aan de hoogste standaarden en die onafhankelijk gecertificeerd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de Gold Standard en de VCS (Verified Carbon Standard) gecertificeerde klimaatprojecten.

Via onderstaande link kan je alvast een kijkje nemen naar onze klimaat positieve acties. U kan er zowel onze compensaties online volgen, als het aantal bomen die wij planten en diverse andere projecten waar wij onze kleine schouders onder steken.

Indien u onze filosofie en brouwerij genegen bent, kan u ons op dezelfde pagina ook bijstaan met de aanplant van een eigen boom. Uw boom krijgt een gecertificeerd nummer, uw naam en de plaats waar die wordt aangeplant. Deze boom heeft een blijvende positieve impact op onze dagelijkse voetafdruk, die wij via onze blog, jaarlijks gieten in een transparant emissie rapport.

 

We offset our carbon footprint via Offset Earth

 

Dans le cadre du nouveau Green Deal européen, nous avons également décidé de passer à une vitesse supérieure. Bien que nous soyons neutres en CO2 depuis 8 ans grâce à des compensations certifiées, tout en réduisant efficacement notre empreinte écologique, nous devons regarder plus loin dans l’avenir afin de maintenir notre avance établie.

Dès aujourd’hui, nous contribuons mensuellement à des projets climatiques qui répondent aux normes les plus élevées et qui sont certifiés de manière indépendante. Il s’agit notamment des projets climatiques certifiés Gold Standard et VCS (Verified Carbon Standard).

En cliquant sur le lien ci-dessus, vous pouvez d’ores et déjà jeter un coup d’Å“il à nos actions en faveur du climat. Vous pouvez suivre nos compensations en ligne, ainsi que le nombre d’arbres que nous plantons et divers autres projets où nous mettons toute notre force dans la roue.

Si vous appréciez notre philosophie et notre brasserie, vous pouvez également nous aider sur la même page avec la plantation de votre propre arbre. Votre arbre recevra un numéro certifié, votre nom et l’endroit où il sera planté. Cet arbre a un impact positif durable sur notre empreinte quotidienne, que nous publions chaque année sur notre blog dans un rapport d’émissions transparent.

We offset our carbon footprint via Offset Earth

Within the framework of the new European Green Deal, we have decided to also shift up a gear. Although we have been CO2 neutral for 8 years through certified offsets, as well as effectively reducing our footprint, we need to look further into the future in order to maintain our established lead.

As of today, we contribute monthly to climate projects that meet the highest standards and are independently certified. These include the Gold Standard and the VCS (Verified Carbon Standard) certified climate projects.

Through the above link you can take a look at our climate positive actions. You can follow our compensations online, as well as the number of trees we plant and various other projects where we put our small shoulder to the wheel.

If you like our philosophy and brewery, you can also assist us on the same page with the planting of your own tree. Your tree will be given a certified number, your name and the place where it was planted. This tree has a lasting positive impact on our daily footprint, which we cast annually through our blog in a transparent emissions report.

Sponsoring goed doel

Wat per 15 juli 2019 nog advertentiewerving bleek, wordt binnenkort werkelijkheid. Een 60-tal bedrijven uit Vleteren en Lo-Reninge zetten hun financiële schouders onder een heel mooi project, tezamen met beide Gemeentebesturen, Familiehulp en Special Ad. Weldra zal het zorgproject “Zorg in de Binnentuin” gratis kunnen beschikken over deze prachtige Minibus (CNG) met rolstoellift.

Sponsoring goed doel 29

Sponsoring goed doel 31 Sponsoring goed doel 33

 

Microbiologie bij Struise

Invisible Sentinel, Inc., (Biomérieux), een globaal moleculair oplossingsbedrijf dat eersteklas microbiële detectietools levert om kwaliteitsprocessen te bevorderen, heeft de valideringsfase van brewPAL afgerond, aangedreven door Veriflow®, met de steun van belangrijke partners die de technologie ook met succes hebben geïmplementeerd bij hun brouwerijen.

Dit innovatief product werd ontwikkeld in samenwerking met Victory Brewing Company (Downingtown, PA) om de detectie van Pediococcus en Lactobacillus in minder dan drie uur van het monster te detecteren en zo in elk stadium van het brouwproces tot resultaat te komen. Formele validatiepartners zijn onder andere Yards Brewing Company (Philadelphia, PA), Weyerbacher Brewing Company (Easton, PA), Russian River Brewing Company (Santa Rosa, CA), KettleHouse Brewing Company (Missoula, MT).

BrewPAL is snel geïmplementeerd in de kwaliteitscontrole protocollen van ambachtelijke brouwerijen en het bedrijf werkt momenteel samen met toonaangevende wereldwijde bierproducenten om de technologie te integreren in hun multi-site activiteiten. De Struise Brouwers zijn dan ook de eerste brouwerij in België om dit systeem te implementeren.

Door het grote vermogen van de technologie om het brouwkwaliteitsparadigma te verschuiven van een reactieve naar een preventieve aanpak, is de productpijplijn bij Biomérieux uitgebreid met detectie-instrumenten voor extra microben.

Microbiologie bij Struise 35

 

 

 

Microbiologie bij Struise 37

 

Waarom bomen zo belangrijk zijn voor het milieu.

Bomen helpen de lucht die we inademen te zuiveren, het water dat we drinken te filteren en meer dan 80% van de mondiale biodiversiteit op het land een habitat te bieden. Bossen bieden werk aan meer dan 1,6 miljard mensen, absorberen schadelijke koolstof uit de atmosfeer en zijn de belangrijkste ingrediënten in 25% van alle geneesmiddelen. Ooit een aspirine genomen? Het komt van de bast van een boom!

Hier zijn de zes pijlers die verklaren waarom bomen zo belangrijk zijn….

LUCHT

Bomen zijn als de stofzuigers van onze planeet. Door hun bladeren en schors zuigen ze schadelijke stoffen op en geven ze schone zuurstof af om te ademen. In stedelijke omgevingen absorberen bomen vervuilende gassen zoals stikstofoxiden, ozon en koolmonoxide, en vegen ze deeltjes zoals stof en rook op. De toenemende hoeveelheid kooldioxide die door ontbossing en de verbranding van fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt, houdt de warmte in de atmosfeer vast. Gezonde, sterke bomen fungeren als koolstofputten; ze absorberen kooldioxide uit de lucht en verminderen de effecten van de klimaatverandering.

WATER

Bomen spelen een belangrijke rol bij het opvangen van regenwater en het verminderen van het risico op natuurrampen zoals overstromingen en aardverschuivingen. Hun complexe wortelsystemen werken als filters, verwijderen verontreinigende stoffen en vertragen de opname van het water in de grond. Dit proces voorkomt schadelijke erosie aan de waterkant en vermindert het risico op oververzadiging en overstromingen. Volgens de Food and Agriculture Association van de VN kan een volwassen, groenblijvende boom meer dan 15.000 liter water per jaar onderscheppen.

BIODIVERSITEIT

Eén enkele boom kan de thuisbasis zijn van honderden soorten insecten, schimmels, mos, zoogdieren en planten. Afhankelijk van het soort voedsel en onderdak dat ze nodig hebben, hebben verschillende bosdieren verschillende habitat-types nodig. Zonder bomen zouden boswezens nergens een thuisbasis hebben.

– Jonge, open bossen: Deze bossen komen voor als gevolg van branden of houtkap. Struiken, grassen en jonge bomen trekken dieren aan zoals vossen, de distelvink en blauwvogels.

– Bossen van middelbare leeftijd: In bossen van middelbare leeftijd beginnen de hogere bomen zwakkere bomen en vegetatie te ontgroeien. Een open luifel zorgt voor de groei van de grondvegetatie, waar dieren als salamander en boomkikkers de voorkeur aan geven.

– Oudere bossen: Met grote bomen, een complexe luifel, en een sterk ontwikkelde onderlaag van de vegetatie, bieden de oude bossen een habitat voor een scala aan dieren, waaronder vleermuizen, eekhoorns, en een verscheidenheid aan vogels.

SOCIAAL EFFECT

Van boomkwekers, tot houtkappers, tot onderzoekers, de werkgelegenheid in de bosbouwsector is eindeloos. We vertrouwen niet alleen op bomen voor ons werk; duurzame boomkwekerijen leveren hout om huizen en onderdak te bouwen, en hout om te verbranden, om te koken en te verwarmen. Voedsel producerende bomen zorgen voor fruit, noten, bessen en bladeren voor de consumptie door mens en dier en garanderen gezondheid en voeding.

GEZONDHEID

Het is onmogelijk om dat gevoel van opgetogenheid te negeren zoals je het gevoel hebt wanneer je door een rustig, vredig bos loopt. Bomen helpen stress en angst te verminderen en stellen ons in staat om weer in contact te komen met de natuur. Bovendien helpt de schaduw van de boombedekking onze huid te beschermen tegen de steeds harder wordende, felle zon.

KLIMAAT

Bomen helpen de planeet te koelen door schadelijke broeikasgassen, zoals kooldioxide, te absorberen en op te slaan in hun stammen, takken en bladeren, en zuurstof terug in de atmosfeer te brengen. In steden kunnen bomen de totale temperatuur tot acht graden Celsius doen dalen. Met meer dan 50% van de wereldbevolking die in steden woont – een aantal dat naar verwachting zal stijgen tot 66% in 2050 – worden vervuiling en oververhitting een reële bedreiging. Gelukkig kan een volwassen boom minimaal 21,77 Kg kooldioxide per jaar absorberen, waardoor steden een gezondere en veiligere plek zijn om te leven.

Investeringen 2020, deel 1

CO2 besparen blijft een bittere noodzaak.

Wanneer we bier vergisten, produceert het proces dat alcohol produceert ook kooldioxide, later is dan ook weer CO2 nodig om de drank over te hevelen tussen tanks in en om het bier indien nodig koolzuurhoudend te maken.

Grote brouwerijen beschikken doorgaans over systemen die de kooldioxide die tijdens de gisting wordt geproduceerd, afvangen voor gebruik in koolzuurhoudende en andere functies. Dit zijn echter systemen met een hoge capaciteit en honderdduizenden Euros die voor een kleine ambachtelijke brouwerij financieel niet haalbaar zijn.

We hebben niet de capaciteit om de kooldioxide die van onze fermentoren komt vloeibaar te maken om het in het bier te stoppen. In plaats daarvan, zijn microbrouwerijen verplicht om het gas van gisting vrij te geven en kooldioxide van een externe verkoper in te slaan.

Wat als we in de nabije toekomst, zeg maar 2020, een CO2-terugwinningssysteem zouden kunnen aanschaffen die op maat gemaakt is voor een microbrouwerij? Een systeem dat bovendien betaalbaar zou zijn?

Voordelen

Kooldioxide wordt door onze brouwerij nu aangekocht à 1000 € per ton, dit is dan meestal een bijproduct van ammoniak- en ureum fabrieken en zijn niet helemaal zuiver.

Met zo’n systeem zouden we het zuiver uit de vergisting tanks ontvangen, hoogwaardige CO2, zonder ook maar het kleinste spoor van industriële verontreinigingen. Tests tonen ook aan dat het volledig vrij is van luchtvervuiling.

En natuurlijk maakt de technologie ook hergebruik van een mogelijk broeikasgas dat anders in de atmosfeer zou vrijkomen.

Bij het brouwen van 1500Hl bier, laten we nu zowat 4,75 ton CO2 vrij in de atmosfeer. We zijn echter verplicht om daarnaast zowat 2,5 ton CO2 in te slaan voor allerlei overheveling acties uit te voeren. Dit is zowat de meest contraproductieve situatie in onze kleine brouwerij want beide items worden voor 7,25 Ton CO2 op ons conto geschreven in het jaarlijks emissie rapport.

Met zo’n systeem zouden we alvast een economie verrichten van 2.500 Euro op jaarbasis. Het vele gesjoemel met loodzware CO2 flessen zou ophouden. 2,25 Ton zou vrij komen voor verkoop à 250 Euro per ton in de groothandel en zou dit voor ons een bijkomende inkomst van 562 Euro betekenen. Belangrijker nog dan het financiële plaatje is dat wij jaarlijks 4,75 ton CO2 zouden besparen in het emissie rapport. De terug-verdien-tijd is weliswaar niet van de poes maar op vlak van ecologie en duurzaamheid kan zo’n systeem alvast tellen.

CO2 besparen, deel 8 (2019)

Verbouwen of brouwen?

Het eerste semester van 2019 werd volledig overschaduwd door de bouw van de nieuwe bottelarij. We schatten daarmee ons brouw vermogen voor dit jaar op 60.000 liter bier. Dit is een voorlopig cijfer en zal worden gecorrigeerd à pro rata van de vooruitgang tot einde dit jaar.

Investeringen:

Isolatie daken (1000 M2 + 200 M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 500 M2 – 200 M2 = 300 M2 resterend.
Ramen & deuren met HR-dubbelglas (250 M2) met U-waarde 1: —> 30 M2 – 20 M2 = 10 M2 resterend.
Isoleren muren (1500 M2) tot een U-waarde van 0,15: —> 1.300 M2 – 50 M2 = 1.250 M2 resterend.
Vervangen van gloei- en TL lampen (75 stuks): —> 25 stuks – 25 stuks = 0 stuks resterend.

We kochten dit jaar twee CNG voertuigen aan en deze werden in September van dit jaar in dienst gebracht. Deze voertuigen rijden op Bio-gas.

Resultaat:

Het brouw volume werd voorlopig ingeschat op 60.000 liter bier.  Onze uitstoot voor dit jaar bedroeg voorlopig 4.304 Kg tegenover 15.737 Kg vorig jaar. Desondanks dit voorlopig lagere uitstoot cijfer, zijn we vandaag toch over gegaan tot de compensatie van 10 ton CO2.

In ons vorig rapport kon u lezen dat wij reeds voor 161 geplante bomen aan compensaties hebben verricht in het verleden. De jaarlijkse absorptie of vastlegging van 3,5 ton CO2 voor dit bos van één hectare groot, zullen wij pas vanaf 2020 verrekenen. We leerden ondertussen dat de aankoop van CO2 credits maar éénmalig kunnen worden gecompenseerd. Om in de toekomst, daadwerkelijk CO2 absorptie van bomen af te kunnen trekken in onze emissie rapporten, moeten we los van CO2 compensatie credits die we reeds aankochten, opnieuw investeren in bosaanplant. CO2 credits = éénmalig, Bosaanplant = structureel. Om verdere verwarring uit de weg te gaan, geven we hier onder nog een vergelijking met de meest sceptische resultaten.

Gemiddeld is een groeiende jonge boom in staat om minimaal zo’n 21,77 kg CO2 per jaar vast te leggen voor de opbouw van haar stam, takken en wortels. Maximaal gaan positieve cijfers zelfs tot 32Kg CO2 per jaar. Als je één boom doneert en deze groeit 45 jaar, dan zou de boom dus minimaal zo’n 979,65 kg CO2 vastleggen, oftewel bijna 1 ton CO2. Het is echter verstandig om een wat conservatievere waarde te nemen, omdat niet elke boom 45 jaar leeft, niet elke boom even snel groeit en niet elke boom evenveel CO2 nodig heeft om haar stam/takken op te bouwen. Voor het gemak (en zekerheid) gaan wij uit van 0,65 ton CO2 per boom na 45 jaar groei en wat overeenkomt met ⅔ overleving van de initiële aankoop.

Jammer genoeg is er vandaag geen enkele Vlaamse en/of Belgische vzw, die 100% transparant met deze materie naar buiten treedt. Certificatie is duister of onbestaande en de meeste vzw’s bezitten niet eens een ontheffing van btw. Het is ook niet duidelijk waar nieuwe aanplant wordt verricht en de aanwezigheid van één of andere legaal keurmerk, opdat je als bedrijf zeker zou zijn wat er precies met je centen wordt uitgevoerd, onbestaande. Hier wijzen we terecht met de vinger naar dergelijke organisaties. Hun repliek is vaak de lakse en tegendraadse houding van de overheden waarmee zij gebukt tegen een muur van doofheid oplopen. Onze vinger wijzen we vandaag dan ook terecht naar de Vlaamse regering alsook de Federale regering.

In het verleden zagen wij ons dan ook verplicht om bij de buren aan te kloppen. Bij de Stichting Trees for All, opgericht in Nederland, vonden wij deze transparantie wel. Zij zijn de meest ervaren aanbieder van globale CO2-compensatie in Nederland en ook de enige aanbieder van CO2-compensatie via duurzame bosprojecten die voldoet aan de strenge eisen van het CBF-keurmerk. Al onze compensatie credits ten voordele van nieuwe bosaanplant in Nederland, Bolivië en de Democratische Republiek van Congo kochten wij bijgevolg via hun organisatie. Nu hadden wij liever de luchtkwaliteit in eigen land gepromoot via lokale verenigingen maar tot op heden is dit dus onmogelijk. De digitale revolutie voor co2 compensatie en nieuwe bosaanplant, is duidelijk gestopt aan onze grenzen en dit is echt teleurstellend.

Onze brouwerij ging vandaag ook over tot de aankoop en aanplant van 1000 bomen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Om de overlevingskansen van zoveel jonge bomen zo hoog mogelijk in te schatten, hebben wij deze aankoop verdeeld in 10 verschillende natuurgebieden van elk honderd bomen. Deze gebieden zijn voor Canada, Ontario (200), Québec (100) en British Columbia (100). Voor de USA, is dit Oregon (100), Californië (100), Colorado (100), National Forest (100), Appalachia (100) en Florida (100).

1000 bomen x 21,71 x 2/3 leveren ons elk jaar minimaal 14,5 ton credit aan CO2 voor de volgende 45 jaar. Dit wil daarmee niet zeggen dat wij vanaf heden volop CO2 gaan uitstoten. Nee, wij gaan rustig verder met het investeren in CO2 verlagende maatregelen. Dit is echter een structurele maatregel die ervoor zorgt dat wij met onze strategie van de laatste acht jaar, steeds CO2 neutraal zullen zijn. Nogmaals, wij nemen deze CO2 credits pas mee in onze emissie rapporten vanaf 2020.

 

Wie ons emissie rapport uiterst kritisch las, kon opmerken dat wij de uitstoot meenamen vanaf de zaadproductie van de gerstkorrel tot en met de afvalverwerking na de gebruiker.  

 

Waar en wanneer u ook een Struise bier mag drinken,
Struise bieren zijn steeds CO2 neutraal.

 

CO2 besparen, deel 8 (2019) 39 CO2 besparen, deel 8 (2019) 41 CO2 besparen, deel 8 (2019) 43

CO2 besparen, deel 8 (2019) 45

 

Scroll to top