Vrijwaringsclausule – Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Struise.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vdaco bvba. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze web site aan u aanbieden.

Onze vrijwaringsclausule kan worden geraadpleegd in het Nederlands, Engels en Frans. In geval van discrepantie tussen de verschillende versies, is steeds de Nederlandse versie bindend. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze web site is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vdaco bvba is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vdaco bvba.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor alle info, teksten en prijzen die op onze web site staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer– dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vdaco bvba te mogen claimen of te veronderstellen.

Vdaco bvba streeft naar een zo actueel mogelijke web site. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze web site onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.Vdaco bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Vdaco bvba op deze pagina.


Disclaimer

On this page you will find the Struise.com disclaimer, as made available by Vdaco bvba. In this disclaimer, we indicate under what condition we offer the information on our website to you.

Our disclaimer is available in Dutch, English and French. In case of discrepancy between the different versions, the Dutch version always prevails.

Intellectual property

The use of the information on this website is free of charge as long as you do not copy, distribute or otherwise use or abuse this information. You may only re-use the information on this website in accordance with the rules of mandatory law.

Without the express written permission of Vdaco bvba, it is not permitted to re-use text, photo material or other materials on this website. The intellectual property rights belong to Vdaco bvba.

No guarantee of correctness

If applicable:

For all information, texts and prices on our website, we strive for the most accurate representation of the reality and the intended prices. Errors that arise as a result of this and that are recognizable as programming or typing errors never give rise to the right to claim or assume a contract or agreement with Vdaco bvba.

Vdaco bvba strives for a website that is as up to date as possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete or incorrect, we cannot accept any liability for this.

The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee and/or claim to accuracy. We reserve the right to change, remove or replace these materials without prior notice. Vdaco bvba accepts no liability for any information contained on websites to which we refer via hyperlinks.

Changes

Should this disclaimer change, you will find the most recent version of the Vdaco bvba disclaimer on this page.


Clause de non-revendication de responsabilité

Sur cette page, vous trouverez la clause de non-responsabilité de Struise.com, telle que mise à votre disposition par Vdaco sprl. Dans cette clause de non-responsabilité, nous indiquons dans quelles conditions nous vous offrons les informations sur notre site Web.

Notre clause de non-responsabilité est disponible en néerlandais, anglais et français. En cas de divergence entre les différentes versions, la version néerlandaise prévaut toujours.

Propriété intellectuelle

L’utilisation de l’information sur ce site Web est gratuite tant que vous ne copiez pas, ne distribuez pas, n’utilisez pas ou n’abusez pas de cette information. Vous ne pouvez réutiliser les informations de ce site Web que dans le respect des règles de droit impératif.

Sans l’autorisation écrite expresse de Vdaco sprl, il n’est pas permis de réutiliser des textes, des photos ou d’autres documents sur ce site. Les droits de propriété intellectuelle appartiennent à Vdaco sprl.

Aucune garantie d’exactitude

S’il y a lieu :

Pour toutes les informations, textes et prix figurant sur notre site Internet, nous nous efforçons d’obtenir la représentation la plus précise possible de la réalité et des prix prévus. Les erreurs qui en résultent et qui sont reconnaissables comme des erreurs de programmation ou de frappe ne donnent jamais le droit de revendiquer ou d’assumer un contrat ou un accord avec Vdaco bvba.

Vdaco sprl s’efforce d’avoir un site web le plus actuel possible. Si, malgré tous ces efforts, les informations ou le contenu de ce site Web sont incomplets ou incorrects, nous déclinons toute responsabilité à cet égard.

Les informations et/ou produits figurant sur ce site Web sont proposés sans aucune forme de garantie et/ou de revendication d’exactitude. Nous nous réservons le droit de changer, d’enlever ou de remplacer ces matériaux sans préavis. Vdaco sprl décline toute responsabilité pour les informations contenues sur les sites Internet auxquels nous renvoyons par des liens hypertextes.

Changements

Si cette clause de non-responsabilité devait changer, vous trouverez sur cette page la version la plus récente de la clause de non-responsabilité de Vdaco bvba.