GDPR / AVG – Versie 01.01.2018

De afkorting GDPR staat voor General Data Protection Regulation. De nieuwe GDPR wetgeving is van kracht in België vanaf mei 2018. Deze wet zal in de hele EU gelden. De betekenis van GDPR in het Nederlands is Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd.

Ons gegevensbeschermingsbeleid kan worden geraadpleegd in het Nederlands, Engels en Frans. In geval van discrepantie tussen de verschillende versies, is steeds de Nederlandse versie bindend.

Door gebruik te maken van de website van Vdaco bvba en de bijhorende diensten, aanvaardt de gebruiker de gebruiken zoals omschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid.

De gebruiker dient het gegevensbeschermingsbeleid grondig te lezen vooraleer gebruik te maken van de door Vdaco bvba aangeboden diensten.

VDACO bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. VDACO bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil- len wijzen en deze respecteren.

Als VDACO bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VDACO bvba
Hendrik Deberghstraat 7a
B-8640 Oostvleteren
Hier klikken om ons een email te versturen
Tel: 057 364412
Btw: BE0405271047
On: 0405271047 (Klik op dit nummer om de KBO oplijsting te raadplegen)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door VDACO bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VDACO bvba; (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteitWe gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. •

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

VDACO bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VDACO bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website struise.com). (Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

VDACO bvba kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 30 mei 2015. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.


GDPR / AVG – Version 01.01.2018

The abbreviation GDPR stands for General Data Protection Regulation. The new GDPR legislation will be in force in Belgium as of May 2018. This law will apply throughout the EU. The meaning of GDPR in Dutch is called Algemene Verordening GegevensbeschermingAVG.

Our Privacy Policy can be consulted in Dutch, English and French. In case of discrepancy between the different versions, the Dutch version always prevails.

By using the website of Vdaco bvba and the associated services, the user accepts the uses as described in this data protection policy.

The user must read the data protection policy thoroughly before using the services offered by Vdaco bvba.

VDACO bvba attaches great importance to the protection of your personal data (and that your privacy is respected).

In this privacy statement we want to provide clear and transparent information about (what data we collect) how we handle personal data. We make every effort to safeguard your privacy and therefore treat personal data with care. In all cases, VDACO bvba complies with the applicable laws and regulations, including the General Data Protection Ordinance.

This means that we will in any case:

 • Process your personal data in accordance with the purpose for which it was provided, these purposes and type of personal data are described in this Privacy Statement;
 • processing of your personal data is limited to only those data that are minimum necessary for the purposes for which they are processed;
 • request your explicit consent if we need it for the processing of your personal data;
 • have taken appropriate technical and organisational measures to ensure the security of your personal data;
 • not pass on personal data to other parties, unless this is necessary for the performance of the purposes for which they were provided;
 • be aware of your rights with regard to your personal data, inform you of them and respect them.

As VDACO bvba, we are responsible for the processing of your personal data. If, after reviewing our privacy statement, or in a more general sense, you have any questions about this or would like to contact us, you can do so using the contact details below:

VDACO bvba
Hendrik Deberghstraat 7a
B-8640 Oostvleteren
Click here to send us an email
Tel: 057 364412
VAT: BE0405271047
On: 0405271047 (Click on this number to consult and verify all company data, permits, annual accounts, etc…)

Why do we process personal data?

Your personal data will be processed by VDACO bvba for the following purposes and legal grounds:

 • in order to participate in the activities of VDACO bvba; (execution of agreement)
 • Sending newsletters and invitations. (consent of the person concerned)
 • Obtaining subsidies from the government (legal obligation)
 • For the above purposes, we may request (and store) (collect) (process) the following personal data from you:- Personal identity information: surname, first name, address, telephone number, e-mail.
  – Identity information issued by government: identity card number
  – National registry number
  – Personal characteristics: gender, date of birth, place of birth, nationalityWe use the collected data only for the purposes for which we have obtained the data.

Disclosure to third parties

The information you provide to us may be provided to third parties if this is necessary for the performance of the purposes described above, for example we use a third party for:

– providing the internet environment (web hosting);
– providing IT infrastructure (including IT network, …);
– the provision (and distribution) of newsletters and invitations.

We never pass on personal data to other parties with whom we have not entered into a processing agreement.

With these parties (processors) we will of course make the necessary arrangements to ensure the security of your personal data.

Furthermore, we will not pass on the information you provide to third parties (provide to other parties), unless this is required and permitted by law. An example of this is that the police request (personal) data from us as part of an investigation. In such a case, we must cooperate and are therefore obliged to provide this information.

We may also share personal data with third parties if you give us your (written) permission to do so. You have the right to revoke this consent at any time, without prejudice to the lawfulness of the processing before revocation.

We do not provide personal data to parties based outside the EU.

Minors

We do not process personal data of minors (persons under the age of 18).

Storage period

VDACO bvba does not retain personal data any longer than necessary for the purpose for which it was provided or is required by law. As a general rule, your personal data will be kept for a maximum of 5 years after last use.

Security of the data

We have taken appropriate technical and organisational measures to protect your personal data against unlawful processing, for example we have taken the following measures;

 • All persons who may have access to your data on behalf of VDACO bvba are bound by the obligation of confidentiality;
 • We maintain a user name and password policy on all our systems;
 • We pseudonymize and encrypt personal data if necessary;
 • We make backups of the personal data in order to be able to recover them in the event of physical or technical incidents;
 • We regularly test and evaluate our measures;
 • Our employees are aware of the importance of protecting personal data.

Your rights regarding your data

You have the right to access and correct or delete the personal data that we have received from you. At the top of this privacy statement it is stated how you can contact us. (You can also contact us via the contact page of our website struise.com). (To prevent abuse, we may ask you to adequately identify yourself). To verify your identity, we ask you to enclose a copy of your identity card. We strongly advise you to make your passport photo invisible and to mention that it is a copy. You can also object to the processing of your personal data (or part of it) by us or by one of our processors. You also have the right to have the data provided by you transferred by us to yourself or on your behalf directly to another party. We may ask you to identify yourself before we can comply with the above requests.

Complaints

If you have a complaint about the processing of your personal data, please contact us directly.
You always have the right to dress a complaint with the Privacy Commission, which is the supervisory authority in the field of privacy protection.

Amendment of the privacy statement

VDACO bvba may change its privacy statement. We will announce this change on our website. The last change was made on 30 May 2015. Older versions of our privacy statement will be stored in our archive. Please send us an e-mail if you would like to consult it.


GDPR / AVG – Version 01.01.2018

L’abréviation GDPR signifie General Data Protection Regulation en Anglais. La nouvelle législation GDPR sera en vigueur en Belgique à partir de mai 2018. Cette loi s’appliquera dans toute l’UE. La signification de GDPR en néerlandais s’appelle Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG.

Notre politique de confidentialité peut être consultée en néerlandais, Français et en Anglais. En cas de divergence entre les différentes versions, la version néerlandaise prévaut toujours.

En utilisant le site web de Vdaco bvba et les services associés, l’utilisateur accepte les utilisations décrites dans cette politique de protection des données.

L’utilisateur doit lire attentivement la politique de protection des données avant d’utiliser les services offerts par Vdaco bvba.

VDACO sprl attache une grande importance à la protection de vos données personnelles (et au respect de votre vie privée).

Dans cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons fournir des informations claires et transparentes sur (quelles données nous collectons) la manière dont nous traitons les données personnelles. Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre vie privée et traitons donc les données personnelles avec le plus grand soin. Dans tous les cas, VDACO sprl respecte les lois et règlements en vigueur, y compris l’ordonnance générale sur la protection des données.

Cela signifie que nous le ferons de toute façon :

 • Traiter vos données personnelles conformément à l’objectif pour lequel elles ont été fournies, ces objectifs et le type de données personnelles sont décrits dans cette déclaration de confidentialité ;
 • le traitement de vos données personnelles est limité aux seules données minimales nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
 • demander votre consentement explicite si nous en avons besoin pour le traitement de vos données personnelles ;
 • avoir pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données personnelles ;
 • ne pas transmettre les données personnelles à des tiers, sauf si cela est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été fournies ;
 • connaître vos droits à l’égard de vos données personnelles, vous les faire connaître et les respecter.

En tant que VDACO sprl, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. Si, après avoir pris connaissance de notre déclaration de confidentialité, ou d’une manière plus générale, vous avez des questions à ce sujet ou souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire en utilisant les coordonnées ci-dessous :

VDACO bvba
Hendrik Deberghstraat 7a
B-8640 Oostvleteren B-8640
Cliquez ici pour nous envoyer un courriel
Tél : 057 36444412
TVA : BE040527271047
Le : 040527271047 (Cliquez sur ce numéro pour consulter et vérifier toutes les données de l’entreprise, permis, comptes annuels, etc…)

Pourquoi traitons-nous des données personnelles ?

Vos données personnelles seront traitées par VDACO sprl aux fins et pour les motifs légaux suivants :

 • pour participer aux activités de VDACO bvba ; (exécution de l’accord)
 • Envoi de lettres d’information et d’invitations. (consentement de la personne concernée)
 • Obtention de subventions de l’État (obligation légale)
 • Pour les finalités ci-dessus, nous pouvons vous demander (et stocker) (collecter) (traiter) les données personnelles suivantes : – Informations d’identité personnelle : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, e-mail.
  – Renseignements sur l’identité délivrés par le gouvernement : numéro de la carte d’identité
  – Numéro de registre national
  – Caractéristiques personnelles : sexe, date de naissance, lieu de naissance, nationalitéNous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles nous les avons obtenues.

Divulgation à des tiers

Les informations que vous nous fournissez peuvent être fournies à des tiers si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs décrits ci-dessus, par exemple, nous utilisons un tiers pour :

– la mise à disposition de l’environnement Internet (hébergement web) ;
– fournir l’infrastructure informatique (y compris le réseau informatique, ….) ;
– l’envoi (et la distribution) de bulletins d’information et d’invitations.

Nous ne transmettons jamais de données personnelles à des tiers avec lesquels nous n’avons pas conclu de contrat de traitement.

Avec ces parties (sous-traitants), nous prendrons bien entendu les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de vos données personnelles.

De plus, nous ne transmettrons pas les informations que vous fournissez à des tiers (fournis à d’autres parties), à moins que la loi ne l’exige et ne le permette. Par exemple, la police nous demande des données (personnelles) dans le cadre d’une enquête. Dans un tel cas, nous devons coopérer et sommes donc obligés de fournir ces informations.

Nous pouvons également partager vos données personnelles avec des tiers si vous nous en donnez l’autorisation (écrite). Vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment, sans préjudice de la licéité du traitement avant révocation.

Nous ne fournissons pas de données personnelles à des parties basées en dehors de l’UE.

Mineurs

Nous ne traitons pas les données personnelles des mineurs (personnes de moins de 18 ans).

Période de stockage

VDACO sprl ne conserve pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire pour l’objectif pour lequel elles ont été fournies ou sont requises par la loi. En règle générale, vos données personnelles seront conservées pendant une période maximale de 5 ans après la dernière utilisation.

Sécurité des données

Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles contre tout traitement illicite, par exemple, nous avons pris les mesures suivantes ;

 • Toutes les personnes qui peuvent avoir accès à vos données pour le compte de VDACO sprl sont tenues à l’obligation de confidentialité ;
 • Nous maintenons une politique de nom d’utilisateur et de mot de passe sur tous nos systèmes ;
 • Nous pseudonymisons et cryptons les données personnelles si nécessaire ;
 • Nous faisons des sauvegardes des données personnelles afin de pouvoir les récupérer en cas d’incidents physiques ou techniques ;
 • Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures ;
 • Nos employés sont conscients de l’importance de la protection des données personnelles.

Vos droits concernant vos données

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles que vous nous avez communiquées. En haut de cette déclaration de confidentialité, il est indiqué comment vous pouvez nous contacter. (Vous pouvez également nous contacter via la page contact de notre site web struise.com). (Afin de prévenir les abus, nous pourrions vous demander de vous identifier adéquatement). Pour vérifier votre identité, nous vous demandons de joindre une copie de votre carte d’identité. Nous vous conseillons fortement de rendre votre photo de passeport invisible et de mentionner qu’il s’agit d’une copie. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données personnelles (ou d’une partie de celles-ci) par nous ou par l’un de nos sous-traitants. Vous avez également le droit de faire transférer les données que vous nous avez fournies à vous-même ou en votre nom directement à un tiers. Il se peut que nous vous demandions de vous identifier avant de pouvoir répondre aux demandes ci-dessus.

Plaintes

Si vous avez une réclamation concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter directement.
Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée, qui est l’autorité de contrôle dans le domaine de la protection de la vie privée.

Modification de la déclaration de confidentialité

VDACO sprl peut modifier sa déclaration de confidentialité. Nous annoncerons ce changement sur notre site Web. La dernière modification a été apportée le 30 mai 2015. Les anciennes versions de notre déclaration de confidentialité seront conservées dans nos archives. Veuillez nous envoyer un e-mail si vous souhaitez le consulter.